Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is
bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de
medisch behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw
gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

1. Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)
Praktijknaam: Psychologisch Adviesbureau Impulz
Adres: Terborgseweg 24
Postcode / woonplaats: 7064 AE Silvolde
Telefoonnummer: 0315-346026
Functionaris gegevensbescherming: Nicole Kroon
E-mailadres: kroon [at] impulzpa.nl

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een behandeling.
• het vastleggen van gegevens in een dossier die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen.
• het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.
Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.
Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

3. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?
Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

5. De bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.
Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?
U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.
Het recht op…
Inzage in dossier: U heeft het recht om uw dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie: U heeft het recht om gegevens in uw dossier te verbeteren, aan te vullen of een eigen verklaring toe te voegen.
Vernietiging: U heeft het recht (delen uit) uw dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.
Toestemming: U heeft het recht om uw toestemming te beperken en weer in te trekken.
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres: kroon [at] impulzpa.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn/haar rechten uit.
Is een kind al wel twaalf jaar, maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn/haar gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

7. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?
Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres: kroon [at] impulzpa.nl.

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.